Censorforeningen

Censorforeningen formål er at varetage universitetscensorenes og censorkorp's vilkår, herunder faglige udviklingsmæssige interesser - samt rammer og vilkår for censorer og censorformandskaber

Om os

Censorforeningens formål søges bl.a. opnået ved:
• varetagelse af foreningens interesser på alle niveauer, herunder målrettet samarbejde med og kontakt til universiteter, ministerier og politiske beslutningstagere
• arbejde for optimale rammer og vilkår for censorer, censorkorps og censorformandskaber
• arbejde for ensartet praksis på tværs af institutionerne
• udvikle fælles værktøjer til de enkelte censorkorps
• afholdelse af møder, kurser og konferencer m.m. af pædagogisk, faglig og organisatorisk karakter, herunder introduktion til nyvalgte censorformænd
• udsendelse af informationer, således at medlemmerne altid er orienteret om foreningens arbejde og synspunkter
• servicering af de enkelte censorformandskaber bl.a. gennem rådgivning og tilsendelse af fornødne informationer
• samarbejde med andre relevante organisationer
• deltagelse i pædagogisk, fagligt og administrativt udviklingsarbejde på centralt plan.

Vedtægter

CENSORFORENINGENS VEDTÆGTER PR. 20.1.2021


§ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Censorforeningen. Foreningen har hjemsted i København.


§ 2. Formål Censorforeningens formål er at varetage de universitære censorers og censorkorps' vilkår, herunder faglige og udviklingsmæssige interesser samt rammer og vilkår for censorer og censorfor-mandskaber.

Stk. 2. Foreningens formål søges bl.a. opnået ved:

 varetagelse af foreningens interesser på alle niveauer, herunder målrettet samarbejde med og kontakt til universiteter, ministerier og politiske beslutningstagere

 arbejde for optimale rammer og vilkår for censorer, censorkorps og censorformandskaber

 arbejde for ensartet praksis på tværs af institutionerne

 udvikle fælles værktøjer til de enkelte censorkorps

 afholdelse af møder, kurser og konferencer m.m. af pædagogisk, faglig og organisatorisk ka-rakter, herunder introduktion til nyvalgte censorformænd

 udsendelse af informationer, således at medlemmerne altid er orienteret om foreningens ar-bejde og synspunkter

 servicering af de enkelte censorformandskaber bl.a. gennem rådgivning og tilsendelse af for-nødne informationer  samarbejde med andre relevante organisationer

 deltagelse i pædagogisk, fagligt og administrativt udviklingsarbejde på centralt plan.


§ 3. Medlemmer Ret til medlemskab har alle censorkorps der virker ved et eller flere af de danske universiteter.


§ 4. Tegningsret og ind- og udmeldelse Foreningen tegnes af formanden og næstformanden.

Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Censorforeningens sekreta-riat.


§ 5. Repræsentantskabet Repræsentantskabet er Censorforeningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinært møde indkaldes af bestyrelsen pr. mail med mindst 2 måneders varsel og samti-dig meddelelse af foreløbig dagsorden. Punkter, som ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 4 uger før mødets begyndelse.

2 Endelig dagsorden og skriftlig beretning skal være afsendt pr. mail til repræsentantskabets medlemmer senest 2 uger før mødets afholdelse (første mødedag medregnes ikke). Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i 2. kvartal.

Stk. 3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, hvis en af følgende begærer det:

a) foreningens formand

b) et flertal af bestyrelsen

c) mindst 1/3 af repræsentantskabet fremsætter skriftlig begæring herom over for Censorfor-eningens bestyrelse med angivelse af punkter, der ønskes sat på dagsordenen. Indkaldelse skal ske pr. mail med mindst 14 dages varsel, og mødet skal afholdes senest 3 uger efter kravets modtagelse (juli måned dog fraregnet).

Stk. 4. Repræsentantskabet består af censorformanden for hvert af de censorkorps, der er med-lem af foreningen. Censorformanden kan til repræsentantskabsmødet sende en næstformand som stedfortræder.

Stk. 5. På det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal i det mindste følgende punkter optages:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

4. Valg af

a. Bestyrelsesformand (ulige år)

b. Bestyrelsesnæstformand (lige år)

c. 5 bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer i ulige år, 2 medlemmer i lige år)

5. Eventuelt

Stk. 6a. Valgperioden er 2 år. For at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet vælges medlemmerne forskudt hvert andet år. Bestyrelsesformand, bestyrelsesnæstformand samt medlemmerne kan søge genvalg. Kun censorformænd er valgbare til bestyrelsen. Der kan ikke sendes stedfortræder til bestyrelses-møder.

Stk. 6b. Ved det stiftende repræsentantskabsmøde vælges alle medlemmer, dog vælges bestyrel-sesnæstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer for ét år.

Stk. 7. Ophører et medlem af bestyrelsen (herunder bestyrelsesformand og bestyrelsesnæstfor-mand) med at være censorformand, udtræder denne af bestyrelsen samtidig med ophøret. Bestyrelsen afholder i den forbindelse et elektronisk suppleringsvalg for den ledige plads efter nærmere fastsatte retningslinjer under hensyntagen til ovenstående principper. Valget gælder for den resterende del af det udtrådte medlems periode.

Stk. 8. Repræsentantskabet kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsorde-nen. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. (jf. dog § 8 og § 9). 3 Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 5 medlemmer af repræsentantskabet begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Stk. 9. Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære repræsentantskabsmøderne, der i almin-delighed også er åbne for Censorformandskabernes næstformænd.


§ 6. Censorforeningens bestyrelse Bestyrelsen består af formand, næstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger selv sin arbejdsform og forretningsorden, herunder konstituerer sig selv vedrørende nedsættelse af faste udvalg, ad-hoc-udvalg mv. Umiddelbart efter valg fastlægger bestyrelsen en overordnet målsætning for valgperiodens arbejde. Ved valgperiodens udløb evalueres arbejdet. Næstformanden har under ansvar over for bestyrelsen det daglige, politiske ansvar for økono-mien.

Stk. 3. Bestyrelsen forholder sig mindst en gang om året til, om der er sikret størst mulige åben-hed og imødekommelse af interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om foreningens arbejde og forhold.

Stk. 4. Alle valgte censorformænd blandt foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Se-nest 8 uger før repræsentantskabsmødet indkalder bestyrelsen kandidatforslag ved opslag i for-eningens nyhedsbrev eller via mail. Der kan opstilles kandidater både før repræsentantskabsmødet og på selve mødet. Kandidatfor-slag er kun gyldige, når kandidaten personligt på mødet eller ved skriftlig erklæring har erklæret sig villig til at modtage valg. Kandidatforslag, som er indsendt senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse, påføres den endelige dagsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de indi-viduelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Stk 6. Bestyrelsen evaluerer én gang årligt sekretariatets arbejde og resultater efter forud fast-lagte, klare kriterier.


§ 7. Mistillidsvotum til bestyrelsen Et forslag om mistillidsvotum til bestyrelsen kan behandles på et lovligt indkaldt repræsentant-skabsmøde, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen, jf. § 5, stk. 2 og 3 og bekendt-gjort sammen med denne.

Stk. 2. Vedtager repræsentantskabsmødet forslaget, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært re-præsentantskabsmøde til afholdelse inden 4 uger, skoleferier fraregnet, med nyvalg af bestyrelse til Censorforeningen på dagsordenen. Nyvalg til bestyrelsen følger principperne i § 5, stk. 6b. Den således nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den ordinære valgperiode for de respektive poster som funktionsperiode. 4 Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnte på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde to måneder eller mindre før afholdelsen af ordinært repræsentantskabsmøde, udskydes nyvalg dog hertil.


§ 8. Vedtægtsændringer Nærværende vedtægter kan kun ændres af repræsentantskabet på et ordinært eller et ekstraor-dinært repræsentantskabsmøde, og kun såfremt forslag herom er fremsat senest 6 uger før mødets afholdelse. For at en vedtægtsændring er vedtaget, kræves, at mindst 2/3 af de tilstedevæ-rende repræsentanter stemmer for den.


§ 9. Censorforeningens opløsning Et forslag om opløsning af foreningen skal vedtages på et repræsentantskabsmøde, indkaldt efter de for ordinære repræsentantskabsmøder gældende regler, på hvilket mindst 2/3 af de tilstede-værende repræsentanter stemmer for opløsning af foreningen. Opnås der ikke 2/3 flertal for for-slaget, indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen kan træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes evt. midler efter repræsentantskabets nær-mere bestemmelse og i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse.

§ 10. Ikrafttræden Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende repræsentantskabsmøde 20.1.2021 og er gældende fra vedtagelsen.

Bestyrelsen

René la Cour Sell

Jens Holm Mikkelsen

Næstformand


Professor, MD, DMSc, Formand for Censorkorpset for Lægeuddannelsen, Dept. Neurology and Neurobiology Research Unit,
Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet,
Building 8057, Blegdamsvej 9, DK-2100 Cph

3545 6701/6740

Formand


Cand.scient.soc. Formand for De Erhvervsøkonomiske

Censorkorps, Direktør i Roskilde Kongrescenter,

Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

40582200
Øvrige bestyrelsesmedlemmer


Marianne Høyen, Formand for Censorkorpset for Sociologi

Kristoffer Brix Bertelsen, Formand for Censorkorpset for Antropologi

Hans Krab Koed, Formand for Censorkorpset for Religion

Nikolaj Ottosen-Støtt, Formand for Censorkorpset for Retorik

Kontakt os